Türkçe Anasayfa Go to the English version of this site

Proje Gerekçesi

Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre ülkemizdeki engelli oranı %12.29. Her türlü hizmet ve olanaktan mahrum kalan bu “büyük azınlık”; toplumsal yaşamın, eğitimin ve üretimin dışında kalmakta, bu yüzden temel insani hak ve özgürlüklerini yeterince kullanamamaktadır.

Sorunu, gereksinimi, özelliği, niteliği ne olursa olsun tüm insanlar salt insan oldukları için onurlu bir yaşam sürme hakkına sahiptir ve bu amaçla her türlü hizmet ve olanaklar, bir insan hakkı olarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşitlik ilkesi içinde verilmelidir. Sosyal yaşamın olanaklarından bulundukları konum nedeniyle yararlanamayan genç ve yetenek adayı bireylerin belirlenmiş eğitim atölyelerine seçilerek ücretsiz katılmalarını sağlamak ve sanatçı kimliklerinin gelişmesini sağlayarak artan becerileriyle orantılı değişik iş kollarında istihdam edilebilmelerini, sanatlarını sunmalarını sağlamak.

Türkiye BM engellilik sözleşmesine imza atmıştır. Bu sözleşme dâhilinde Türkiye engelli bireylerin bütün sosyal yaşam etkinliklerine tam ve eşit katılımını garanti almakla yükümlüdür. Türkiye’nin imzaladığı BM Engellilik Sözleşmesi engellilerin sanatsal ve kültürel etkinliklere tam ve eşit katılımını garanti altına alır. Proje bu gerekçeden hareket etmektedir. BM Engellilik Sözleşmesi’nin ilgili maddesi aşağıda tam metniyle bulunmaktadır:

MADDE 30- KÜLTÜREL YAŞAMA, DİNLENME, EĞLENCE VE SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIM
1. Taraf Devletler, engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde kültürel yaşama katılım hakkını tanır ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır:
(a) Kültürel materyallerden, onların erişilebilir biçimde olanları aracılığıyla yararlanmak;
(b) Televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel etkinliklere erişilebilir biçimlerde erişmek;
(c) Tiyatro, müze, sinema, kütüphane ve turistik hizmetler gibi kültürel etkinliklerin yapıldığı veya hizmetlerin sunulduğu yerlere erişebilmek ve mümkün olduğu ölçüde ulusal kültür açısından önemli anıtlara ve alanlara erişebilmek.
2. Taraf Devletler, engellilerin sadece kendi menfaatleri için değil, toplumu zenginleştirmek için yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanma imkanına sahip olmalarını sağlayıcı gerekli tedbirleri almalıdır.
3. Taraf Devletler, uluslararası hukuka uygun olarak, fikri mülkiyet haklarını koruyan yasaların, engellilerin kültürel materyallere erişimine makul olmayan veya ayrımcılık yaratan bir engel çıkarmaması için tüm uygun tedbirleri almalıdır.
4. Engelliler, diğerleriyle eşit bir şekilde, işaret dilleri ve sağır kültürü dahil kendilerinin özel kültürel ve dil kimliklerinin tanınmasına ve desteklenmesi hakkına sahiptir.
5. Taraf Devletler, engellilerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğerleriyle eşit bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı tedbirleri almalıdır:
(a) Engellilerin her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımını cesaretlendirmek ve geliştirmek;
(b) Engellilerin, engelliliğe özgü spor ve eğlence etkinliklerini örgütleme, geliştirme ve bu etkinliklere katılma imkânına sahip olmasını sağlama ve bu nedenle, diğerleriyle eşit bir şekilde onlara uygun bilgi ve eğitimin verilmesini ve kaynakların sunulmasını cesaretlendirmek;
(c) Engellilerin spor, eğlence yerleri ile turistik alanlara erişimini sağlamak;
(d) Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil oyun, eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine eşit şekilde katılabilmesini sağlamak;
(e) Eğlence, turistik, dinlenme ve spor etkinliklerini organize edenlerin sunduğu hizmetlere engellilerin erişebilmesini sağlamak.

E-Posta Listesi

Servis Saatlerimiz
Logo: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.